Sreda, 24 Jul

OPŠTE INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Društvo sa ograničenom odgovornošdu za finansijskilizing Lipaks Beograd (u daljem tekstu Lipaks Lizing) Vam pruža sledede informacije o obradi podataka oličnosti:

IDENTITET RUKOVAOCA

Društvo sa ograničenom odgovornošdu za finansijski lizing Lipaks Beograd, matični broj 17511645, Vidska 29a, 11050 Beograd, email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli., telefon 011/2449-229.

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Lipaks Lizing je imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti, kome se možete obratiti u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili ostvarenjem Vaših prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Lice za zaštitu podataka možete kontaktirati poštom na adresu Vidska 29a, 11050 Beograd sa naznakom "za Lice za zaštitu podataka o ličnosti" ili na email adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli..

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Lipaks Lizing obrađuje podatke o ličnosti radi pripreme i zaključenja ugovora u vezi sa korišćenjem finansijske usluge koju pruža, odnosno druge vrste ugovora, procene kreditne sposobnosti i boniteta klijenata, za potrebe izvršavanja obaveza i ostvarivanja prava iz ugovora, upravljanje rizicima u skladu sa važećim propisima, izvršavanje obaveza koje ima u skladu sa zakonima koje je dužan da primenjuje u svom poslovanju, za potrebe komunikacije sa klijentima, pradenje zadovoljstva klijenata i rešavanje prigovora ili ostvarivanja legitimnih interesa.

KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI

Lipaks Lizing prikuplja i obrađuje sledede kategorije podataka o ličnosti fizičkih lica:
• osnovni podaci, kao što su podaci sadržani u identifikacionim dokumentima (lična karta/pasoš) podaci o identifikacionim dokumetima (uključujudi i njhove kopije)
• kontakt podaci, kao što su brojevi telefona i email adrese
• podaci o zaposlenju/penziji/delatnosti/profesiji/javnoj funkciji/
• podaci o poslovnoj aktivnosti
• podaci imovinskom stanju i izvorima imovine
• podaci potrebni za procenu kreditne sposobnosti i boniteta
• podaci o povezanim licima (uključujudi i članove porodice)
• drugi podaci neophodni za ostvarenje određene svrhe obrade.

PRAVNI OSNOV OBRADE

Lipaks Lizing podatke o ličnosti obrađuje u cilju izvršavanja pravnih obaveza koje ima u skladu sa zakonima koje je dužan da primenjuje u svom poslovanju (a naročito Zakona o finansijskom lizingu, Zakona o zaštitikorisnika finansijskih usluga i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma), ili zbog neophodnosti potrebe pripremnih radnji za zaključenje ugovora na zahtev lica o čijim se podacima o 

ličnosti radi, odnosno za potrebe izvršenja ugovora sa tim licem, ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Lipaks Lizinga, osim ako nad tim interesima pretežu interesi ili osnovna prava i slobode lica o čijimpodacima o ličnosti se radi. Takav legitimni interes može postojati u slučaju ostvarivanja pravnog zahtevapred različitim državnim organima; potrebe zaštite imovine, interesa i reputacije Lipaks Lizinga u slučajuprevarnih i drugih nezakonitih radnji; zaštite imovine i zaposlenih i zaštite bezbednosti informacionog sistema. Ukoliko se obrada podataka o ličnosti ne može zasnovati na nekom od navedenih pravnih osnova, obrada podataka o ličnosti bide moguda na osnovu pristanka lica na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti u jednu ili više posebno određenih svrha.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Lipaks Lizing može podatke o ličnosti proslediti Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou Udruženja banakaSrbije, Agenciji za privredne registre, Upravi za sprečavanje pranje novca i finansiranja terorizma,sudovima, drugim državnim organima ili drugim nosiocima javnih ovlašdenja kada god za to postoji pravnaobaveza ili radi zaštite i ostvarivanja svojih prava, osiguravajudim društvima sa kojima ima poslovnusaradnju u vezi osiguranja predmeta lizinga, ovlašdenim proceniteljima, spoljnim revizorima, pravnim zastupnicima angažovanim radi realizacije potraživanja ili tredim licima sa kojima Lipaks Lizing ima zaključen ugovor kojim se reguliše postupanje sa poverljivim podacima.

IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI IZ REPUBLIKE SRBIJE

Lipaks Lizing podatke o ličnosti ne iznosi iz Republike Srbije. Ukoliko se u bududnosti bude pojavila potreba za tim, iznošenje podataka iz Republike Srbije de se vršiti isključivo na način predviđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

ROK ČUVANJA PODATAKA

Lipaks Lizing de podatke o ličnosti čuvati do okončanja poslovnog odnosa ili do ostvarenja druge svrheobrade. U slučaju da je rok čuvanja podataka propisan zakonom Lipaks Lizing de podatke čuvati upropisanom roku (na primer Zakonom o sprečavnju pranja novca i finansiranja terorizma je propisano dase podaci u vezi sa poslovnim odnosom prikupljeni u skladu sa tim zakonom čuvaju najmanje deset godina nakon okončanja poslovnog odnosa). U slučajevima kada za dalje čuvanje podataka ima legitimaninteres (na primer u slučaju ostvarivanja ili odbrane od pravnog zahteva u sudskom postupku) LipaksLizing de nastaviti sa čuvanjem podataka sve dok takav interes bude postojao. Ukoliko je obrada o ličnosti zasnovana isključivo na pristanku lica Lipaks Lizing de podatke čuvati do ostvarenje svrhe obrade ili opoziva pristanka, koji lice o čijim se podacima o ličnosti radi može dati u svako vreme. Opoziv proizvodi dejstvo od trenutka saopštavanja Lipaks Lizingu. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost i dopuštenost obrade koje je vršena u periodu u kome je Lipaks Lizing imao pristanak lica na obradu njegovih/njenihpodataka o ličnosti.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI OSNOSE U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup tim podacima, kao i pravo da zahteva ispravku,ažuriranje, brisanje njegovih/njenih podataka o ličnosti, odnosno na ograničenje obrade. Lice ima pravo da u svakom trenutku Lipaks Lizingu podnese prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti poštom ili elektronskom poštom na gore navedene adrese. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da,pod uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, svoje podatke o ličnosti koje jeprethodno dostavilo Lipaks Lizingu primi od Lipaks Lizinga u uobičajeno korišdenom i elektronski čitljivom 

obliku, ili da ti podaci budu preneti drugom rukovaocu pod uslovom da je to tehnički izvodljivo i da je za takav prenos obezbeđen odgovarajudi nivo bezbednosti prenosa podataka.

PRAVO NA PRITUŽBU

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu ukoliko smatra da Lipaks Lizing vrši obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Adresa Poverenika je Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120 (za druge kontakt podatke možete posetiti internet prezentaciju Poverenika na adresi www.poverenik.rs). Podnošenje pritužbe ne utiče na pravo lica da pokrene druge postupke radi zaštite svog prava o ličnosti.

OBAVEZNOST DAVANJA PODATAKA

U svrhe korišdenja finansijske usluge ili zaključenja drugog ugovora u vezi sa delatnošdu Lipaks Lizinga licedostavlja dobrovoljno svoje podatke o ličnosti, osim ako takva obaveza nije propisana zakonom ili ugovorom zaključenim sa Lipaks Lizingom. U svakom slučaju, u cilju izvršavanja svojih zakonskih obaveza Lipaks Lizing je obavezan da obrađuje određene vrste podataka o ličnosti ili je obrada podataka o ličnostineophodna radi zaključenja i izvršenja ugovora. Bez dostave i dalje obrade takvih podataka nije mogude zaključiti ugovor o finansijskom lizingu ili drugu vrstu ugovora, odnosno ukoliko je ugovor ved zaključen postojade obaveza da ugovor bude raskinut.

AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA

Lipaks Lizing ne donosi odluke kojima se proizvode pravne posledice na lice na koje se podaci odnose ili kojima se značajno utiče na njegov položaj, a koje bi isključivo bile zasnovane na automatizovanoj obradi podataka (uključujudi i profilisanje), odnosno obezbeđuje da u procesu donošenja takve odluke odlučujudiuticaj uvek ima ljudski faktor.

Ovo obaveštenje podložno je ažuriranju, o čemu dete biti blagovremeno obavešteni.

.......

Isti tekst o obradi podataka ličnosti možete preuzeti na ovom linku i u .pdf formatu.