Sreda, 12 Jun

Dokumentacija

Dokumentacija zavisi od tipa primaoca lizinga (penzioner, taksista, poljoprivrednik, fizičko lice, preduzetnik, pravno lice) i za svakog je navedena u samom Zahtevu za finansiranje.

Kao primer potrebne dokumentacije dat je spisak neophodne dokumentacije za pravna lica. Davalac lizinga zadržava pravo da za potrebe izrade korektne i detaljnije kreditne analize od primalaca lizinga zatraži i dodatnu dokumentaciju.

Takođe, ukoliko sam primalac misli da bi neka dodatna dokumentacija doprinela da lizing bude odobren poželjno je da je dostavi uz neophodnu dokumentaciju:

 • Profaktura isporučioca

 • Izvod registracije od Agencije za privredne registre ne stariji od 15 dana

 • OP obrazac - lica ovlašćenih za zastupanje (fotokopija overena delovodnim pečatom sa datumom ne starijim od sedam dana od dana podnošenja dokumentacije)

 • Kopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje i stvarnog vlasnika

 • Kopija PIB-a

 • Kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV

 • Karton deponovanih potpisa kod svih banaka (fotokopija overena delovodnim pečatom sa datumom ne starijim od sedam dana od dana podnošenja dokumentacije)

 • Fotokopija finansijskih izveštaja za poslednje dve godine

 • Mišljenje revizora

 • Potvrda RPU o izmirenim poreskim obavezama (ne starija od 15 dana)

 • Potvrda o prometu na računu u poslednjih šest meseci

 • Saglasnost za dobijanje izveštaja o kreditnoj sposobnosti (popunjava se u Lipaksu)

 • Menična pisma (dobijaju se u Lipaksu)

 • 12 Blanko solo menica po predmetu lizinga (po odobrenju lizinga).